Vrh C

     Otec - Bentley Bobo Fidlant
         
Matka - Frisco z Husitova kraje

Narozeny : 20.6.2017
 
 
 

  KLUCI                                                            HOLKY